آرشیو دروس مدرسه فقاهت
زمان گزارش:1402/12/04_23:57:28
گزارش های آماری دروس
نمودارها تفکیک مکانی تفکیک درس - تعداد تفکیک درس - جلسات آمار کلی جدول پاورقی‌ها کتابهای تولیدی
ردیف استاد نام کامل درس مبحث تعداد جلسات تعداد صوت تعداد متن تعداد عنوان مکان زبان
1 سیفی‌کناری،ابوالقاسم استاد ابوالقاسم سیفی‌کناری کفایة الاصول کفایه1 25 25 0 0 قم فارسی
2 باقری‌شاهرودی،حسین استاد حسین باقری‌شاهرودی کفایة الاصول کفایه2 145 145 37 37 قم فارسی
3 باقری‌شاهرودی،حسین استاد حسین باقری‌شاهرودی کفایة الاصول کفایه3 95 95 4 4 قم فارسی
4 باقری‌شاهرودی،حسین استاد حسین باقری‌شاهرودی کفایة الاصول کفایه4 99 99 0 0 قم فارسی
5 رفیعی‌محمدی،ناصر استاد ناصر رفیعی‌محمدی کفایة الاصول کفایه1 14 14 0 0 قم فارسی
6 تاکی.محمدجواد استاد محمدجواد تاکی فرائد الاصول رسائل1 115 108 47 109 قم فارسی
7 شامی‌زاده،بهروز استاد بهروز شامی‌زاده کتاب المکاسب مکاسب1 47 47 0 27 قم فارسی
8 شامی‌زاده،بهروز استاد بهروز شامی‌زاده فرائد الاصول رسائل1 33 33 0 25 قم فارسی
9 عبدی،مهدی استاد مهدی عبدی کتاب المکاسب مکاسب5 90 90 15 90 قم فارسی
10 غلامی‌ارجنکی،محسن استاد محسن غلامی‌ارجنکی کفایة الاصول کفایه2 13 13 0 8 قم فارسی
11 شیخ‌الاسلامی،سید جواد استاد سیدجواد شیخ‌الاسلامی کفایة الاصول کفایه3 113 113 0 0 قم فارسی
12 شیخ‌الاسلامی،سید جواد استاد سیدجواد شیخ‌الاسلامی فرائد الاصول رسائل4 98 98 0 0 قم فارسی
13 عربیان،احمد استاد احمد عربیان کتاب المکاسب مکاسب7 1 1 0 0 قم فارسی
14 میرزاجانی،مهدی استاد مهدی میرزاجانی کفایة الاصول کفایه1 28 28 0 0 قم فارسی
15 میرزاجانی،مهدی استاد مهدی میرزاجانی کفایة الاصول کفایه2 19 19 0 0 قم فارسی
16 میرزاجانی،مهدی استاد مهدی میرزاجانی کتاب المکاسب مکاسب5 40 40 0 0 قم فارسی
17 صادقی،علیرضا استاد علیرضا صادقی نهایة الدرایه نهایة الدرایة فی شرح الکفایة 25 25 25 25 مشهد فارسی
18 هدایت،محمدهادی استاد محمدهادی هدایت کفایة الاصول کفایه1 1 1 0 0 قم فارسی
19 هدایت،محمدهادی استاد محمدهادی هدایت کتاب المکاسب مکاسب4 1 1 0 0 قم فارسی
20 هدایت،محمدهادی استاد محمدهادی هدایت کتاب المکاسب مکاسب5 1 1 0 0 قم فارسی
21 مجتهدی،محمدجواد استاد محمدجواد مجتهدی کتاب المکاسب مکاسب5 67 66 0 58 قم فارسی
22 واعظ موسوی،سید محمد استاد سید محمد واعظ موسوی کفایة الاصول کفایه3 101 101 3 3 قم فارسی
23 واعظ موسوی،سید محمد استاد سید محمد واعظ موسوی کفایة الاصول کفایه4 25 25 0 25 قم فارسی
24 منصوریان‌فر،عبدالمحمود استاد عبدالمحمود منصوریان‌فر کفایة الاصول کفایه2 79 79 11 11 قم فارسی
25 خادمی‌کوشا،حسن استاد حسن خادمی‌کوشا کفایة الاصول کفایه2 6 6 0 5 قم فارسی
26 خادمی‌کوشا،حسن استاد حسن خادمی‌کوشا کتاب المکاسب مکاسب6 45 45 7 13 قم فارسی
27 خادمی‌کوشا،حسن استاد حسن خادمی‌کوشا کتاب المکاسب مکاسب7 49 0 49 49 قم فارسی
28 دقاق،عبدالله الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق کتاب المکاسب البیع 80 80 69 69 قم-عربی عربي
29 دقاق،عبدالله الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق کتاب المکاسب المکاسب المحرمة 103 103 103 103 قم-عربی عربي
30 دقاق،عبدالله الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق کفایة الاصول کفایه بخش1 110 106 97 97 قم-عربی عربي
31 دقاق،عبدالله الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق فرائد الاصول رسائل1 19 19 14 14 قم-عربی عربي
32 اسماعیلی،مرتضی استاد مرتضی اسماعیلی کفایة الاصول کفایه1 124 124 0 104 قم فارسی
33 اسماعیلی،مرتضی استاد مرتضی اسماعیلی کفایة الاصول کفایه3 49 48 34 48 قم فارسی
34 اسماعیلی،مرتضی استاد مرتضی اسماعیلی کفایة الاصول کفایه4 59 59 11 58 قم فارسی
35 اسماعیلی،مرتضی استاد مرتضی اسماعیلی کتاب المکاسب مکاسب2 60 60 0 54 قم فارسی
36 اسماعیلی،مرتضی استاد مرتضی اسماعیلی کتاب المکاسب مکاسب3 50 49 0 46 قم فارسی
37 اسماعیلی،مرتضی استاد مرتضی اسماعیلی کتاب المکاسب مکاسب4 55 54 9 54 قم فارسی
38 اسماعیلی،مرتضی استاد مرتضی اسماعیلی کتاب المکاسب مکاسب5 123 123 0 116 قم فارسی
39 اسماعیلی،مرتضی استاد مرتضی اسماعیلی فرائد الاصول رسائل4 84 84 0 82 قم فارسی
40 چگینی‌اراکی،براتعلی استاد براتعلی چگینی‌ اراکی کفایة الاصول کفایه3 13 13 5 5 قم فارسی
41 چگینی‌اراکی،براتعلی استاد براتعلی چگینی‌ اراکی کفایة الاصول کفایه2 102 101 97 97 قم فارسی
42 چگینی‌اراکی،براتعلی استاد براتعلی چگینی‌ اراکی کفایة الاصول کفایه3 29 29 0 0 قم فارسی
43 غیاثی،محمد استاد محمد غیاثی نهایة الدرایة نهایة الدرایة 648 648 171 171 قم فارسی
44 حسینی‌قزوینی،سیدمحمد سیدمحمد حسینی‌قزوینی خارج فقه فقه مقارن 33 0 33 33 قم فارسی
45 فلاح‌زاده،حسن استاد حسن فلاح‌زاده کتاب المکاسب مکاسب3 78 78 0 34 قم فارسی
46 فلاح‌زاده،حسن استاد حسن فلاح‌زاده کتاب المکاسب مکاسب4 178 178 0 178 قم فارسی
47 فلاح‌زاده،حسن استاد حسن فلاح‌زاده کتاب المکاسب مکاسب5 112 112 0 111 قم فارسی
48 فلاح‌زاده،حسن استاد حسن فلاح‌زاده فرائد الاصول رسائل2 55 55 0 54 قم فارسی
49 محسنی،عادل استاد عادل محسنی الفائق الفائق1 4 4 0 4 ایران-استان‌ها فارسی
50 محسنی،عادل استاد عادل محسنی کفایة الاصول الأصول العملية 248 248 3 246 ایران-استان‌ها فارسی
51 محسنی،عادل استاد عادل محسنی خارج اصول مناهج الوصول 24 24 0 24 ایران-استان‌ها فارسی
52 محسنی،عادل استاد عادل محسنی فرائد الاصول رسائل3- استصحاب 32 32 0 32 ایران-استان‌ها فارسی
53 آلوستانی،حمیدرضا استاد حمیدرضا آلوستانی کفایة الاصول کفایه1 183 183 183 183 قم فارسی
54 آلوستانی،حمیدرضا استاد حمیدرضا آلوستانی کفایة الاصول کفایه2 148 148 148 148 قم فارسی
55 آلوستانی،حمیدرضا استاد حمیدرضا آلوستانی فرائد الاصول رسائل1 106 105 101 14 قم فارسی
56 آلوستانی،حمیدرضا استاد حمیدرضا آلوستانی فرائد الاصول رسائل2 83 83 13 83 قم فارسی
57 آلوستانی،حمیدرضا استاد حمیدرضا آلوستانی فرائد الاصول رسائل3 1 1 0 1 قم فارسی
58 آلوستانی،حمیدرضا استاد حمیدرضا آلوستانی فرائد الاصول رسائل4 49 48 0 8 قم فارسی
59 آلوستانی،حمیدرضا استاد حمیدرضا آلوستانی فرائد الاصول رسائل5 112 112 0 85 قم فارسی
60 علم‌الهدی،هادی استاد سید ‌هادی علم الهدی کتاب المکاسب مکاسب1 31 31 0 18 قم فارسی
61 علم‌الهدی،هادی استاد سید ‌هادی علم الهدی کتاب المکاسب مکاسب2 49 48 0 49 قم فارسی
62 علم‌الهدی،هادی استاد سید ‌هادی علم الهدی کتاب المکاسب مکاسب4 100 96 0 96 قم فارسی
63 علم‌الهدی،هادی استاد سید ‌هادی علم الهدی کتاب المکاسب مکاسب7 47 47 0 21 قم فارسی
64 میرمعزی،سید مهدی استاد سیدمهدی میرمعزی کفایة الاصول کفایه1 190 184 182 182 قم فارسی
65 میرمعزی،سید مهدی استاد سیدمهدی میرمعزی کتاب المکاسب مکاسب2 93 93 89 89 قم فارسی
66 میرمعزی،سید مهدی استاد سیدمهدی میرمعزی کتاب المکاسب مکاسب3 98 98 98 98 قم فارسی
67 میرمعزی،سید مهدی استاد سیدمهدی میرمعزی کتاب المکاسب مکاسب4 99 95 99 99 قم فارسی
68 میرمعزی،سید مهدی استاد سیدمهدی میرمعزی کتاب المکاسب مکاسب5 11 11 5 5 قم فارسی
69 میرمعزی،سید مهدی استاد سیدمهدی میرمعزی فرائد الاصول رسائل4 109 109 109 108 قم فارسی
70 میرمعزی،سید مهدی استاد سیدمهدی میرمعزی فرائد الاصول رسائل5 100 100 100 100 قم فارسی
71 مرتضوی،محسن استاد سید محسن مرتضوی الفائق الفائق1 64 58 63 64 قم فارسی
72 مرتضوی،محسن استاد سید محسن مرتضوی الفائق الفائق2 37 37 0 37 قم فارسی
73 مرتضوی،محسن استاد سید محسن مرتضوی کتاب المکاسب مکاسب6 104 103 42 104 قم فارسی

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo