آرشیو دروس مدرسه فقاهت
زمان گزارش:1401/11/03_00:34:06
گزارش های آماری دروس
نمودارها تفکیک مکانی تفکیک درس - تعداد تفکیک درس - جلسات آمار کلی جدول پاورقی‌ها کتابهای تولیدی
ردیف استاد نام کامل درس مبحث تعداد جلسات تعداد صوت تعداد متن تعداد عنوان مکان زبان
1 اراکی،محسن استاد محسن اراکی خارج فقه فقه فرهنگ 29 29 0 0 قم فارسی
2 اراکی،محسن استاد محسن اراکی خارج فقه کتاب صلات 28 25 27 27 قم فارسی
3 اراکی،محسن استاد محسن اراکی خارج اصول خارج اصول 91 89 31 30 قم فارسی
4 اراکی،محسن استاد محسن اراکی خارج فقه فقه نظام سیاسی 125 120 15 15 قم فارسی
5 محقق داماد،علی سیدعلی محقق داماد خارج فقه کتاب طلاق، الظهار، الایلا، اللعان 1133 1122 143 144 قم فارسی
6 محقق داماد،علی سیدعلی محقق داماد خارج اصول خارج اصول 1081 1081 20 22 قم فارسی
7 حسینی‌بوشهری،سیدهاشم استاد سیدهاشم حسینی‌بوشهری خارج فقه کتاب طهارت 234 234 205 190 قم-مدرسه آیت‌الله گلپایگانی فارسی
8 حسینی‌بوشهری،سیدهاشم استاد سیدهاشم حسینی‌بوشهری تفسیر تفسیر 57 57 45 24 قم-مدرسه آیت‌الله گلپایگانی فارسی
9 زمانی‌فرد،مهدی استاد مهدی زمانی‌فرد خارج فقه کتاب صوم 103 103 0 39 مشهد-نواب فارسی
10 زمانی‌فرد،مهدی استاد مهدی زمانی‌فرد خارج اصول اوامر 100 100 0 39 مشهد-نواب فارسی
11 زمانی‌فرد،مهدی استاد مهدی زمانی‌فرد تفسیر سوره بقره 109 82 100 107 مشهد-نواب فارسی
12 سیفی‌کناری،ابوالقاسم استاد ابوالقاسم سیفی‌کناری کفایة الاصول کفایه1 25 25 0 0 قم فارسی
13 سیفی‌کناری،ابوالقاسم استاد ابوالقاسم سیفی‌کناری رجال رجال 17 17 0 0 قم فارسی
14 مقامی،عبدالمجید استاد عبدالمجید مقامی خارج فقه کتاب خمس 191 177 33 168 قم فارسی
15 مقامی،عبدالمجید استاد عبدالمجید مقامی خارج اصول مقدمه-مشتق 192 190 24 166 قم فارسی
16 باقری‌شاهرودی،حسین استاد حسین باقری‌شاهرودی کفایة الاصول کفایه2 145 145 37 37 قم فارسی
17 باقری‌شاهرودی،حسین استاد حسین باقری‌شاهرودی کفایة الاصول کفایه3 95 95 4 4 قم فارسی
18 باقری‌شاهرودی،حسین استاد حسین باقری‌شاهرودی کفایة الاصول کفایه4 99 99 0 0 قم فارسی
19 رفیعی‌محمدی،ناصر استاد ناصر رفیعی‌محمدی کفایة الاصول کفایه1 14 14 0 0 قم فارسی
20 تاکی.محمدجواد استاد محمدجواد تاکی فرائد الاصول رسائل1 115 108 47 109 قم فارسی
21 مصباحی‌مقدم،غلامرضا استاد غلامرضا مصباحی‌مقدم خارج فقه معاملات بورس 30 30 0 30 قم-معاصر فارسی
22 مصباحی‌مقدم،غلامرضا استاد غلامرضا مصباحی‌مقدم خارج فقه بانکداری اسلامی 40 40 0 40 قم-معاصر فارسی
23 محمدی‌ایلامی،رحیم استاد رحیم محمدی‌ایلامی خارج فقه زندان در اسلام 24 24 11 10 قم-معاصر فارسی
24 شامی‌زاده،بهروز استاد بهروز شامی‌زاده کتاب المکاسب مکاسب1 47 47 0 27 قم فارسی
25 شامی‌زاده،بهروز استاد بهروز شامی‌زاده فرائد الاصول رسائل1 33 33 0 25 قم فارسی
26 عبدی،مهدی استاد مهدی عبدی کتاب المکاسب مکاسب5 90 90 15 90 قم فارسی
27 غلامی‌ارجنکی،محسن استاد محسن غلامی‌ارجنکی کفایة الاصول کفایه2 13 13 0 8 قم فارسی
28 گنجی‌اشتهاردی،حسین استاد حسین گنجی‌اشتهاردی خارج فقه خارج فقه 116 116 0 116 قم-مدارس فارسی
29 گنجی‌اشتهاردی،حسین استاد حسین گنجی‌اشتهاردی تفسیر سوره لقمان 16 16 0 15 قم-مدارس فارسی
30 شیخ‌الاسلامی،سید جواد استاد سید جواد شیخ‌الاسلامی کفایة الاصول کفایه3 113 113 0 0 قم فارسی
31 شیخ‌الاسلامی،سید جواد استاد سید جواد شیخ‌الاسلامی فرائد الاصول رسائل4 98 98 0 0 قم فارسی
32 رحمانی‌سبزواری،علی استاد علی رحمانی‌سبزواری خارج فقه مبحث نجاسات 13 13 0 0 قم فارسی
33 رحمانی‌سبزواری،علی استاد علی رحمانی‌سبزواری خارج اصول اجتماع امر و نهی 17 17 0 0 قم فارسی
34 ملکی،محسن استاد محسن ملکی خارج فقه پزشکی 184 182 66 76 مشهد فارسی
35 ملکی،محسن استاد محسن ملکی خارج فقه پزشکی 60 59 28 37 مشهد فارسی
36 ملکی،محسن استاد محسن ملکی خارج اصول خارج اصول 268 268 81 102 مشهد فارسی
37 ملکی،محسن استاد محسن ملکی تفسیر سوره بقره 60 58 19 34 مشهد فارسی
38 ایازی،محمدرضا استاد سید محمدرضا ایازی خارج اصول خارج اصول 24 24 0 24 مشهد-مدارس فارسی
39 میراحمدی،محمد استاد سید محمد میراحمدی خارج فقه کتاب خمس 216 216 33 33 قم فارسی
40 میراحمدی،محمد استاد سید محمد میراحمدی خارج اصول اصول عملیه 216 215 29 30 قم فارسی
41 مرتضوی،محسن استاد سید محسن مرتضوی الفائق الفائق1 64 58 63 64 قم فارسی
42 مرتضوی،محسن استاد سید محسن مرتضوی الفائق الفائق2 37 37 0 37 قم فارسی
43 مرتضوی،محسن استاد سید محسن مرتضوی کتاب المکاسب مکاسب6 104 103 42 104 قم فارسی
44 تحریری،محمدباقر استاد محمدباقر تحریری خارج اصول خارج اصول 5 5 0 0 ایران-استان‌ها فارسی
45 عربیان،احمد استاد احمد عربیان حدیث حدیث 4 4 3 3 قم فارسی
46 عربیان،احمد استاد احمد عربیان کتاب المکاسب مکاسب7 1 1 0 0 قم فارسی
47 حسینی‌بیان،سید مهدی استاد سید مهدی حسینی‌بیان خارج فقه کتاب طهارت، مطهرات 103 103 0 0 قم فارسی
48 حسینی‌بیان،سید مهدی استاد سید مهدی حسینی‌بیان خارج اصول اجتماع امر و نهی 97 97 0 0 قم فارسی
49 حسینی‌بیان،سید مهدی استاد سید مهدی حسینی‌بیان تفسیر سوره کهف 52 52 0 0 قم فارسی
50 حسینی‌بیان،سید مهدی استاد سید مهدی حسینی‌بیان تفسیر سوره واقعه 27 27 0 1 قم فارسی
51 میرزاجانی،مهدی استاد مهدی میرزاجانی کفایة الاصول کفایه1 28 28 0 0 قم فارسی
52 میرزاجانی،مهدی استاد مهدی میرزاجانی کفایة الاصول کفایه2 19 19 0 0 قم فارسی
53 میرزاجانی،مهدی استاد مهدی میرزاجانی کتاب المکاسب مکاسب5 40 40 0 0 قم فارسی
54 میرزاجانی،مهدی استاد مهدی میرزاجانی تفسیر سوره حمد 1 1 0 0 قم فارسی
55 صادقی،علیرضا استاد علیرضا صادقی نهایة الدرایه نهایة الدرایة فی شرح الکفایة 25 25 25 25 مشهد فارسی
56 حیدری‌فسائی،قادر استاد قادر حیدری‌فسائی خارج فقه کتاب طهارت 107 15 95 90 قم فارسی
57 حیدری‌فسائی،قادر استاد قادر حیدری‌فسائی خارج اصول الفاظ- اوامر 97 5 92 86 قم فارسی
58 حسینی‌کاهانی،سید محمد مرحوم استاد سید محمد حسینی‌کاهانی خارج فقه اجتهاد و تقلید 10 3 7 9 قم فارسی
59 حسینی‌کاهانی،سید محمد مرحوم استاد سید محمد حسینی‌کاهانی خارج فقه کتاب صلات 71 71 0 71 ایران-استان‌ها فارسی
60 حسینی‌کاهانی،سید محمد مرحوم استاد سید محمد حسینی‌کاهانی خارج اصول قطع و ظن 11 4 7 7 قم فارسی
61 حسینی‌کاهانی،سید محمد مرحوم استاد سید محمد حسینی‌کاهانی خارج اصول خارج اصول 72 72 0 71 ایران-استان‌ها فارسی
62 حسینی‌کاهانی،سید محمد مرحوم استاد سید محمد حسینی‌کاهانی تفسیر تفسیر 6 1 5 6 قم فارسی
63 هدایت،محمدهادی استاد محمدهادی هدایت کفایة الاصول کفایه1 1 1 0 0 قم فارسی
64 هدایت،محمدهادی استاد محمدهادی هدایت کتاب المکاسب مکاسب4 1 1 0 0 قم فارسی
65 هدایت،محمدهادی استاد محمدهادی هدایت کتاب المکاسب مکاسب5 1 1 0 0 قم فارسی
66 هاشمی،غلامعباس استاد غلامعباس هاشمی کفایة الاصول کفایه2 2 2 0 0 قم فارسی
67 هاشمی،غلامعباس استاد غلامعباس هاشمی فرائد الاصول رسائل2 6 6 0 0 قم فارسی
68 هاشمی،غلامعباس استاد غلامعباس هاشمی فرائد الاصول رسائل5 4 4 0 0 قم فارسی
69 هاشمی،غلامعباس استاد غلامعباس هاشمی تفسیر مقارن 62 23 44 56 قم فارسی
70 داوری،مسلم استاد مسلم داوری خارج فقه خارج فقه 153 153 0 0 قم فارسی
71 داوری،مسلم استاد مسلم داوری تفسیر تفسیر 3 3 0 0 قم فارسی
72 باقری‌کیا،غلامرضا استاد غلامرضا باقری‌کیا خارج اصول الأوامر 30 30 0 18 مشهد-مدارس فارسی
73 مهدوی،ابوالحسن استاد سید ابوالحسن مهدوی خارج فقه کتاب الصوم 65 65 0 65 ایران-استان‌ها فارسی
74 مهدوی،ابوالحسن استاد سید ابوالحسن مهدوی خارج اصول اصول عملیه- سیره 65 65 0 65 ایران-استان‌ها فارسی
75 طباطبایی‌نژاد،سید یوسف استاد سید یوسف طباطبایی‌نژاد خارج فقه کتاب دیات 58 58 0 58 ایران-استان‌ها فارسی
76 طباطبائی،ابوالفضل استاد سید ابوالفضل طباطبائی خارج فقه مسائل مستحدثه 244 230 235 233 مشهد فارسی
77 طباطبائی،ابوالفضل استاد سید ابوالفضل طباطبائی خارج فقه مسائل مستحدثه 153 152 100 152 مشهد فارسی
78 طباطبائی،ابوالفضل استاد سید ابوالفضل طباطبائی نهج‌البلاغه نهج‌البلاغه 106 106 93 106 مشهد فارسی
79 طباطبائی،ابوالفضل استاد سید ابوالفضل طباطبائی خارج اصول مباحث مقدماتی علم اصول 150 150 103 150 مشهد فارسی
80 فلاح‌زاده،حسن استاد حسن فلاح‌زاده کتاب المکاسب مکاسب3 78 78 0 34 قم فارسی
81 فلاح‌زاده،حسن استاد حسن فلاح‌زاده کتاب المکاسب مکاسب4 176 176 0 176 قم فارسی
82 احدی،مهدی استاد مهدی احدی خارج فقه كتاب الطهارة 373 329 229 270 قم فارسی
83 احدی،مهدی استاد مهدی احدی بحث الفقه كتاب الطهارة 110 0 110 110 قم عربي
84 احدی،مهدی استاد مهدی احدی کلام و فلسفه شرح منظومه 4 4 0 0 قم فارسی
85 احدی،مهدی استاد مهدی احدی نهج‌البلاغه آداب ماه رمضان 27 27 0 26 قم فارسی
86 احدی،مهدی استاد مهدی احدی خارج اصول خارج اصول 317 302 182 210 قم فارسی
87 احدی،مهدی استاد مهدی احدی بحث الأصول بحث الأصول 0 0 0 0 قم عربي
88 حسینی‌فقیه،محسن استاد محسن حسینی‌فقیه خارج فقه فقه خانواده 236 236 228 236 مشهد فارسی
89 حسینی‌فقیه،محسن استاد محسن حسینی‌فقیه خارج فقه2 فقه شعائر 35 34 32 34 مشهد فارسی
90 حسینی‌فقیه،محسن استاد محسن حسینی‌فقیه خارج اصول خارج اصول 293 293 283 293 مشهد فارسی
91 حسینی‌فقیه،محسن استاد محسن حسینی‌فقیه تفسیر تفسیر 31 31 30 31 مشهد فارسی
92 عادلی‌نیا،ابوالفضل استاد ابوالفضل عادلی‌نیا خارج فقه کتاب القضاء 53 53 7 16 مشهد فارسی
93 عادلی‌نیا،ابوالفضل استاد ابوالفضل عادلی‌نیا خارج اصول مقدمه- مشتق 57 55 47 50 مشهد فارسی
94 عادلی‌نیا،ابوالفضل استاد ابوالفضل عادلی‌نیا تفسیر تفسیر 1 1 0 0 مشهد فارسی
95 موسوی،موسی استاد سید‌موسی موسوی الفائق الفائق1 19 19 0 19 قم فارسی
96 موسوی،موسی استاد سید‌موسی موسوی الفائق الفائق2 8 8 0 8 قم فارسی
97 موسوی،موسی استاد سید‌موسی موسوی خارج فقه فقه خانواده (فقه الاسرة) 2 2 1 2 قم فارسی
98 موسوی،موسی استاد سید‌موسی موسوی کفایة الاصول کفایه3 9 9 0 9 قم فارسی
99 موسوی،موسی استاد سید‌موسی موسوی کتاب المکاسب مکاسب6 9 9 0 9 قم فارسی
100 موسوی،موسی استاد سید‌موسی موسوی تفسیر تفسیر 6 6 3 6 قم فارسی
101 عصمتی،محمدرضا استاد محمدرضا عصمتی خارج فقه قانون اساسی 178 177 8 88 مشهد-مدارس فارسی
102 عصمتی،محمدرضا استاد محمدرضا عصمتی خارج فقه قانون اساسی 18 18 0 15 مشهد-مدارس فارسی
103 عصمتی،محمدرضا استاد محمدرضا عصمتی خارج اصول الحجج و الامارات 190 190 26 74 مشهد-مدارس فارسی
104 عصمتی،محمدرضا استاد محمدرضا عصمتی تفسیر تفسیر ترتیبی سوره بقره 9 9 0 5 مشهد-مدارس فارسی
105 مجتهدی،محمدجواد استاد محمدجواد مجتهدی کتاب المکاسب مکاسب5 67 66 0 58 قم فارسی
106 نجفی،هادی استاد هادی نجفی خارج فقه کتاب مکاسب - خیارات - شروط 266 254 220 224 ایران-استان‌ها فارسی
107 نجفی،هادی استاد هادی نجفی خارج فقه کتاب الحدود و التعزيرات 67 63 43 46 ایران-استان‌ها فارسی
108 نجفی،هادی استاد هادی نجفی خارج اصول اجتهاد و تقلید 191 191 139 147 ایران-استان‌ها فارسی
109 نجفی،هادی استاد هادی نجفی تفسیر سوره بقره 14 12 0 12 ایران-استان‌ها فارسی
110 نجفی،هادی استاد هادی نجفی تفسیر سوره اعراف 55 55 0 52 ایران-استان‌ها فارسی
111 نجفی،هادی استاد هادی نجفی تفسیر سوره عنکبوت 33 33 0 30 ایران-استان‌ها فارسی
112 نجفی،هادی استاد هادی نجفی تفسیر سوره قصص 10 10 0 10 ایران-استان‌ها فارسی
113 نجفی،هادی استاد هادی نجفی تفسیر سوره نبا 5 5 0 5 ایران-استان‌ها فارسی
114 بهشتی،احمد استاد احمد بهشتی اخلاق اخلاق 1 1 0 0 قم فارسی
115 بهشتی،احمد استاد احمد بهشتی خارج فقه کتاب حج 12 12 0 0 قم فارسی
116 بهشتی،احمد استاد احمد بهشتی نهج‌البلاغه خطب 7 7 0 0 قم فارسی
117 بهشتی،احمد استاد احمد بهشتی خارج اصول علم اجمالی 29 29 0 0 قم فارسی
118 کاویانی،محمد استاد محمد کاویانی تفسیر قرآن و روانشناسی 32 2 32 20 قم-معاصر فارسی
119 رسا،رسول استاد رسول رسا جواهر کتاب القضاء 150 149 82 138 قم فارسی
120 واعظ‌موسوی،سید محمد استاد سید محمد واعظ‌موسوی خارج فقه کتاب حج 233 231 204 205 قم فارسی
121 واعظ‌موسوی،سید محمد استاد سید محمد واعظ‌موسوی کفایة الاصول کفایه3 101 101 3 3 قم فارسی
122 واعظ‌موسوی،سید محمد استاد سید محمد واعظ‌موسوی کفایة الاصول کفایه4 25 25 0 25 قم فارسی
123 واعظ‌موسوی،سید محمد استاد سید محمد واعظ‌موسوی نهج‌البلاغه حکمت‌ها 49 49 0 34 قم فارسی
124 واعظ‌موسوی،سید محمد استاد سید محمد واعظ‌موسوی خارج اصول نواهی (اجتماع امر و نهی) 285 285 267 268 قم فارسی
125 دژکام،لطف‌الله استاد لطف‌الله دژکام خارج فقه فقه پزشکی 0 0 0 0 ایران-استان‌ها فارسی
126 دژکام،لطف‌الله استاد لطف‌الله دژکام خارج فقه فقه پزشکی 113 83 111 111 ایران-استان‌ها فارسی
127 ربانی‌بیرجندی،محمدحسن استاد سید محمدحسن ربانی‌بیرجندی خارج فقه کتاب ديات 194 194 0 192 مشهد فارسی
128 ربانی‌بیرجندی،محمدحسن استاد سید محمدحسن ربانی‌بیرجندی خارج فقه پیوند اعضاء 43 43 0 43 مشهد فارسی
129 ربانی‌بیرجندی،محمدحسن استاد سید محمدحسن ربانی‌بیرجندی خارج اصول حجيت ظن 194 193 0 170 مشهد فارسی
130 ربانی‌بیرجندی،محمدحسن استاد محمدحسن ربانی‌بیرجندی تفسیر آیات الحکام 144 143 56 73 مشهد-تفسیر فارسی
131 منصوریان‌فر،عبدالمحمود استاد عبدالمحمود منصوریان‌فر کفایة الاصول کفایه2 79 79 11 11 قم فارسی
132 سیفی‌مازندرانی،علی‌اکبر استاد علی‌اکبر سیفی‌مازندرانی خارج فقه فقه سیاسی 2 2 0 0 قم فارسی
133 علیدوست،ابوالقاسم استاد ابوالقاسم علیدوست خارج فقه قضا 353 208 297 295 قم-معاصر فارسی
134 علیدوست،ابوالقاسم استاد ابوالقاسم علیدوست خارج فقه فقه سیاسی 61 55 49 49 قم-معاصر فارسی
135 علیدوست،ابوالقاسم استاد ابوالقاسم علیدوست خارج فقه فقه هنر 4 4 0 0 قم-معاصر فارسی
136 علیدوست،ابوالقاسم استاد ابوالقاسم علیدوست خارج فقه فقه پزشکی 4 4 0 0 قم-معاصر فارسی
137 علیدوست،ابوالقاسم استاد ابوالقاسم علیدوست خارج فقه فقه شرکت 27 0 27 27 قم-معاصر فارسی
138 علیدوست،ابوالقاسم استاد ابوالقاسم علیدوست خارج فقه آیات الاحکام 27 0 27 27 قم-معاصر فارسی
139 علیدوست،ابوالقاسم استاد ابوالقاسم علیدوست خارج اصول خارج اصول 499 21 476 270 قم-معاصر فارسی
140 علیدوست،ابوالقاسم استاد ابوالقاسم علیدوست تفسیر تفسیر 42 6 38 37 قم-معاصر فارسی
141 خادمی‌کوشا،حسن استاد حسن خادمی‌کوشا کفایة الاصول کفایه2 6 6 0 5 قم فارسی
142 خادمی‌کوشا،حسن استاد حسن خادمی‌کوشا کتاب المکاسب مکاسب6 45 45 7 13 قم فارسی
143 خادمی‌کوشا،حسن استاد حسن خادمی‌کوشا کتاب المکاسب مکاسب7 49 0 49 49 قم فارسی
144 علم‌الهدی،هادی استاد سید‌هادی علم‌الهدی کلام و فلسفه بدایةالحکمة1 72 72 0 39 قم فارسی
145 علم‌الهدی،هادی استاد سید‌هادی علم‌الهدی کتاب المکاسب مکاسب1 31 31 0 18 قم فارسی
146 علم‌الهدی،هادی استاد سید‌هادی علم‌الهدی کتاب المکاسب مکاسب4 100 96 0 96 قم فارسی
147 علم‌الهدی،هادی استاد سید‌هادی علم‌الهدی کتاب المکاسب مکاسب7 46 46 0 21 قم فارسی
148 میرمعزی،سید مهدی استاد سید مهدی میرمعزی کفایة الاصول کفایه1 62 59 55 55 قم فارسی
149 میرمعزی،سید مهدی استاد سید مهدی میرمعزی کتاب المکاسب مکاسب2 93 93 89 89 قم فارسی
150 میرمعزی،سید مهدی استاد سید مهدی میرمعزی کتاب المکاسب مکاسب3 98 98 98 98 قم فارسی
151 میرمعزی،سید مهدی استاد سید مهدی میرمعزی کتاب المکاسب مکاسب4 53 50 49 49 قم فارسی
152 میرمعزی،سید مهدی استاد سید مهدی میرمعزی فرائد الاصول رسائل4 109 109 109 108 قم فارسی
153 میرمعزی،سید مهدی استاد سید مهدی میرمعزی فرائد الاصول رسائل5 100 100 100 100 قم فارسی
154 دقاق،عبدالله الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق کتاب المکاسب البیع 69 69 69 69 قم-عربی عربي
155 دقاق،عبدالله الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق کتاب المکاسب المکاسب المحرمة 103 103 103 103 قم-عربی عربي
156 دقاق،عبدالله الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق کفایة الاصول کفایه بخش1 110 106 97 97 قم-عربی عربي
157 دقاق،عبدالله الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق فرائد الاصول رسائل1 19 19 14 14 قم-عربی عربي
158 دقاق،عبدالله الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق الرجال کتاب مقدمة فی کتاب أصول علم الرجال(السیدمحمدجواد الشبیری) 49 49 49 49 قم-عربی عربي
159 دقاق،عبدالله الأستاذ الشیخ عبدالله الدقاق الرجال کتاب مقدمة فی کتاب أصول علم الرجال(السیدمحمدجواد الشبیری) 17 15 17 17 قم-عربی عربي
160 محسنی،عادل استاد عادل محسنی الفائق الفائق1 4 4 0 4 ایران-استان‌ها فارسی
161 محسنی،عادل استاد عادل محسنی کفایة الاصول اصول عملیه 244 244 3 242 ایران-استان‌ها فارسی
162 محسنی،عادل استاد عادل محسنی فرائد الاصول رسائل3- استصحاب 32 32 0 32 ایران-استان‌ها فارسی
163 آلوستانی،حمیدرضا استاد حمیدرضا آلوستانی فقه معاصر کتاب القصاص 115 114 115 115 قم فارسی
164 آلوستانی،حمیدرضا استاد حمیدرضا آلوستانی فقه معاصر کتاب الدیات 15 15 14 15 قم فارسی
165 آلوستانی،حمیدرضا استاد حمیدرضا آلوستانی کفایة الاصول کفایه1 183 183 183 183 قم فارسی
166 آلوستانی،حمیدرضا استاد حمیدرضا آلوستانی کفایة الاصول کفایه2 71 71 71 71 قم فارسی
167 آلوستانی،حمیدرضا استاد حمیدرضا آلوستانی فرائد الاصول رسائل1 106 105 101 14 قم فارسی
168 آلوستانی،حمیدرضا استاد حمیدرضا آلوستانی فرائد الاصول رسائل2 83 83 13 83 قم فارسی
169 آلوستانی،حمیدرضا استاد حمیدرضا آلوستانی فرائد الاصول رسائل3 1 1 0 1 قم فارسی
170 آلوستانی،حمیدرضا استاد حمیدرضا آلوستانی فرائد الاصول رسائل4 49 48 0 8 قم فارسی
171 آلوستانی،حمیدرضا استاد حمیدرضا آلوستانی فرائد الاصول رسائل5 112 112 0 85 قم فارسی
172 اسماعیلی،مرتضی استاد مرتضی اسماعیلی کفایة الاصول کفایه1 124 124 0 104 قم فارسی
173 اسماعیلی،مرتضی استاد مرتضی اسماعیلی کفایة الاصول کفایه3 49 48 34 48 قم فارسی
174 اسماعیلی،مرتضی استاد مرتضی اسماعیلی کفایة الاصول کفایه4 8 8 8 6 قم فارسی
175 اسماعیلی،مرتضی استاد مرتضی اسماعیلی کتاب المکاسب مکاسب2 60 60 0 54 قم فارسی
176 اسماعیلی،مرتضی استاد مرتضی اسماعیلی کتاب المکاسب مکاسب3 50 49 0 46 قم فارسی
177 اسماعیلی،مرتضی استاد مرتضی اسماعیلی کتاب المکاسب مکاسب4 9 8 9 8 قم فارسی
178 اسماعیلی،مرتضی استاد مرتضی اسماعیلی کتاب المکاسب مکاسب5 123 123 0 116 قم فارسی
179 اسماعیلی،مرتضی استاد مرتضی اسماعیلی فرائد الاصول رسائل4 84 84 0 82 قم فارسی
180 نقیبی،سیدمهدی استاد مهدی نقیبی خارج فقه خارج فقه 292 190 102 291 مشهد-مدارس فارسی
181 نقیبی،سیدمهدی استاد مهدی نقیبی خارج اصول خارج اصول 77 77 0 77 مشهد-مدارس فارسی
182 نقیبی،سیدمهدی استاد مهدی نقیبی تفسیر تفسیر 10 10 0 10 مشهد-مدارس فارسی
183 فرخ‌فال،احمد استاد احمد فرخ‌فال فقه معاصر فقه معاصر 150 150 76 77 قم فارسی
184 فرخ‌فال،احمد استاد احمد فرخ‌فال فقه معاصر فقه معاصر 4 4 0 0 قم فارسی
185 فرخ‌فال،احمد استاد احمد فرخ‌فال خارج اصول مبحث اوامر ونواهی 151 150 87 88 قم فارسی
186 مسلمی‌زاده،عباس استاد عباس مسلمی‌زاده الفائق اوامر 90 90 3 20 قم فارسی
187 مسلمی‌زاده،عباس استاد عباس مسلمی‌زاده خارج فقه الاجتهاد و التقليد 101 101 25 25 قم فارسی
188 مسلمی‌زاده،عباس استاد عباس مسلمی‌زاده خارج فقه آیات 15 15 0 0 قم فارسی
189 مسلمی‌زاده،عباس استاد عباس مسلمی‌زاده حدیث حدیث 21 21 0 0 قم فارسی
190 مسلمی‌زاده،عباس استاد عباس مسلمی‌زاده نهج‌البلاغه حکمت‌ها 8 8 0 7 قم فارسی
191 مسلمی‌زاده،عباس استاد عباس مسلمی‌زاده خارج اصول خارج اصول 17 17 0 0 قم فارسی
192 چگینی‌اراکی،براتعلی استاد براتعلی چگینی‌اراکی کفایة الاصول کفایه3 13 13 5 5 قم فارسی
193 چگینی‌اراکی،براتعلی استاد براتعلی چگینی‌اراکی کفایة الاصول کفایه2 102 101 97 97 قم فارسی
194 چگینی‌اراکی،براتعلی استاد براتعلی چگینی‌اراکی کفایة الاصول کفایه3 2 2 0 0 قم فارسی

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo